30 Aralık 2016 Cuma

Panel Duyurusu : Doğal Mirasımız Doğal Sit Alanları Muğla

DOĞAL MİRASIMIZ
DOĞAL SİT ALANLARI

Anadolu coğrafyası binlerce yıllık insanlık ve uygarlık tarihini kapsayan zengin kültürel mirasın yanı sıra, çok çeşitlilik sunan eşsiz doğal mirasa sahiptir. Kıyılar, jeolojik, jeomorfolojik, biyolojik oluşumlar, habitatlar ve doğal güzellikler evrensel ölçekte ender bulunan doğal değerlerimizdir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2011 yılında 644 Sayılı KHK ile değiştirilmiş, koruma kurumu iki ayrı bakanlık yetkisine bölünmüş, koruma alanı iki parçalı bir yapıya dönüştürülmüş, Kültür Varlıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinde kalmış, Doğal Sit Alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları da ayrıştırılarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları olarak yapılandırılmıştır. 2012 yılında Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına ilişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Doğal Sit Alanlarına dair koruma mevzuatı ve önceki yıllarda alınmış koruma kararları bu parçalı yapıya göre yeniden parça parça düzenlenmeye başlanmıştır.

Kanun değişikliğinin hemen ardından Tabiat Varlıkları ile ilgili ülke düzeyinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunca, doğal sit alanlarına yönelik olarak nitelik ve sınırlarına ilişkin yeniden bir irdeleme çalışması başlatılmış “Doğal Sit Alanı” kavramı değiştirilmiştir. I. II. ve III. Derece Doğal Sit Alanı tanımları yerine; Kesin korunacak hassas alanlar, Nitelikli doğal koruma alanları ve Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” tanımları getirilerek Doğal Sit alanlarında bir anlamda kullanıma-yapılaşmaya yol açabilecek düzenlemelere olanak sağlanmaktadır.

İrdeleme çalışmaları sonunda; özellikle kıyılarda ve Bodrum, Datça, Çeşme Karaburun yarımadalarında, koruma kararı bulunan ve sınırları belli olan binlerce hektar evrensel değerdeki Doğal Sit alanı, sınırlarının daraltılması ve statülerinin değiştirilmesi sonunda özelliklerini kaybetme riski ve yok olma süreci ile karşı karşıya kalabilecektir.

Bu bağlamda uygulanmakta olan doğal alan koruma politikalarını ve kararlarını tartışmak, sorgulamak, kamuoyunun dikkatini bu alanlara çekmek, uyarmak ve farkındalık yaratmak, koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, Muğla’da DOĞAL MİRASIMIZ-DOĞAL SİT ALANLARI PANEL- FORUM’u düzenlenmektedir.

Panelde; koruma kültürü ve bilinci, doğal koruma alanlarına dair ulusal ve uluslararası yasal, yönetsel çerçeveler, doğal sit alanları ve planlama bütünselliği, peyzaj değerleri olarak doğal sit varlığımız gibi temalar çerçevesinde, Muğla kıyı ve koylarına, doğal miras alanlarına odaklanan tehdit ve gelişmelerin, bilim insanları, yerel politik aktörler, ilgili uzmanlar ve yurttaşların katılımı ile tartışılması programlanmıştır.

TMMOB MİMARLAR ODASI
29 Aralık 2016 Perşembe

MUĞLA ÇEVRE PLATFORMU’NUN ÇAĞRISI


Değerli Muğlalılar, Yurttaşlar,  Sivil Toplum Örgütleri,

4 Aralık’ta Akyaka’da ilk adımı atılan ve Muğla’nın çeşitli beldelerinden katılan 75 kişi ile “Muğla Çevre Platformu Kuruluyor” kararının ardından, 8 Ocak 2017’de Marmaris’te yapılacak toplantıda geniş katılımla platform deklare edilecektir.

Platform; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  Doğal Sit Alanlarının derecelerinin, koruma düzeylerinin ve kapsadıkları alanların yeniden düzenlenmesi amacıyla başlattığı  “Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi”ni görüşerek,  oy birliği ile “projeye bu haliyle karşı çıkılması” kararı vermiştir.

Bakanlık tarafından önerilen projenin hangi bilimsel gerekçelere dayandırıldığı bilgilerine  ulaşamadık. Amacımız, önüne geçilemez doğal tahribatlar yaşanmadan, ülke ve bölgemizin doğal sit alanlarının ranta değil de, toplumun ve doğanın  yararına düzenlenmesidir. Sivil toplum olarak;  ortak yaşam ve doğal koruma alanlarımıza demokratik katılımcı anlayışla birlikte karar vermek , bu anlamda elimizdeki bilgi ve belgeleri bir araya getirerek, planlama süreçlerine anayasal haklarımıza dayanarak  katılmak istiyoruz.

Bu bağlamda, yerel ve ulusal ölçekte etkinlik gösteren tüm sivil toplum örgütlerini ve bağımsız bireyleri ortak irade göstermek amacı ile bu deklarasyona davet ediyoruz.
Saygılarımızla
MUÇEPToplantı Tarihi: 
8 Ocak 2017 (Pazar)

Toplantı Yeri: 
Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonu (Pazar Yeri Üst Katı)
Saat: 14.00-17.00

Basın Toplantısı: 
17.00-17.30


7 Aralık 2016 Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Sorular

MUÇEP'in  BİMER üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelttiği soruları içeren dilekçesi aşağıdadır:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” ve “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde, Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin” yapılarak yeniden değerlendirildiğini ve bu kapsamda koruma statülerinde değişiklik önerilen alanları gösterir 31 adet paftanın, jpg formatında ilgili birimlerin görüş ve önerilerine sunulmuş olduğunu, 08/11/2016 tarihli Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nun, belediye internet sitesinde yayınlanması sonucu öğrendik.

Belediye Meclisi Komisyon Raporu’nun ekleri halinde internete konularak kamuya açık hale gelmiş olan söz konusu dokümanları incelediğimizde, yaşadığım il Muğla’nın doğal çevresi üzerinde köklü dönüşümlere sebep olabilecek değişikliklerin söz konusu olduğunu, ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından internete konulan 31 pafta jpg formatında dosyanın, konuyu incelemek için gereken detayları içermediğini gördük.

Bu çerçevede, bahsi geçen araştırma projesi çalışması ve sonuçlarıyla ilgili olarak;
1)      Muğla ili bütününde doğal sit alanlarının dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” yapılarak yeniden değerlendirilmesi ve bu kapsamda koruma statülerinin yeniden düzenlenmesi sürecinde, şu ana kadar kurumunuzca yapılan ya da yaptırılan çalışmalar nelerdir ve hangi aşamadadır?
2)      Birinci soruda bahsi geçen sürecin bundan sonrasında hangi aşamalar olacaktır?
3)      Birinci soruda bahsi geçen sürecin bundan sonrasında yöre halkının karar süreçlerine etkin katılımı konusunda planlanmış çalışmalar var mıdır?
4)      Yukarıda bahsi geçen, Muğla ili bütününde koruma statüsü değişikliği önerilen alanları gösterir 31 pafta (Muğla Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olan paftalar), görüş ve önerileri alınmak üzere hangi kurumlara gönderilmiştir?
5)      Muğla ili bütününde koruma statüsü değişikliği önerilen alanlarla ilgili görüş ve önerileri istenen kurumlara gönderilen dokümanların tam listesi nedir?
6)      Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” ve eklerinin tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.
7)      Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri”nde elde edilen verilere göre koruma statüsü değiştirilmesi önerilen alanları gösterir paftaların (Muğla Büyükşehir Belediyesine jpg formatında iletilen), bilgisayar ortamında ayrıntılı inceleme yapmaya uygun vektörel formatta dijital kopyalarının tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.
8)      Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri”nde elde edilen verilere göre koruma statüsünün değiştirilmesi önerilen alanların sınırlarını gösterir koordinat bilgilerini içeren listelerin, tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.
9)      “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” Madde 16/2 gereği, İl Müdürlüğünüzce, söz konusu alanlar için hazırlanan tespit raporunun ve varsa eklerinin tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.
10)   “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” Madde 17/1/a gereği Bölge Komisyonunuzda alınan tescil kararının ve varsa eklerinin tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.
11)   Muğla ili bütününde doğal sit alanlarının dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” hangi kişiler veya kurumlarca yapılmıştır? Bu kişilerin, kurumların böyle bir çalışma yürütebilmek adına yetkinlikleri nelerdir? Çalışma sırasında hangi yöntemler izlenmiş, Muğla ilinin nereleri, hangi sıklıkla araştırılmıştır? Yapılan çalışmanın kamuoyunca değerlendirilebilmesi için çalışmayla ilgili tüm detayların tarafımıza iletilmesini talep ediyoruz

2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde 3/e de belirtilen şekliyle, ‘Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür.’ hükmü çerçevesinde ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda tanımlanmış haklar gereğince yukarıdaki sorularımın yazılı yanıtlarının ve bu sorularda istenen belgelerin ilgili ekleriyle birlikte eksiksiz olarak, yukarıda belirtilen elektronik posta adresime veya ev adresime posta ile iletilmesi için gereğini talep ederim, saygılarımla.


5 Aralık 2016 Pazartesi

MUĞLA ÇEVRE PLATFORMU KURULUYOR !

Doğanın korunması konusunda duyarlı;  Muğla, Bodrum, Milas, Akyaka, Fethiye, Marmaris, Datça ve Köyceğiz’de sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden ve bağımsız yurttaşlardan oluşan 75 kişilik bir katılımla 4 Aralık 2016 tarihinde Akyaka’da bir toplantı gerçekleştirildi.  Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  Doğal Sit Alanlarının derecelerinin, koruma düzeylerinin ve kapsadıkları alanların yeniden düzenlenmesi amacıyla başlattığı  “Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” görüşülerek oy birliği ile “projeye bu haliyle karşı çıkılması” kararı alındı.

Toplantıda; Bakanlığın çalışmasından Muğla Büyükşehir  Belediyesi dışında,  sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmediğini, plan değişikliklerinin bilimsel gerekçelerinin ilgili kurumlarca dahi paylaşılmadığı dile getirildi.  Yapılan değerlendirmeler sonunda, kamuoyunun bilgilendirilmeden, halkın ve sivil toplum örgütlerinin dışlanarak önerilen bu taslağa hayır derken,  projenin ayrıntıları ile incelenmesi, uzmanlardan ve yerli halktan görüş alınması, değişikliklerin tüm Muğla, hatta ülkeyi kapsadığı için, yapılan  değişikliklere hayır demekle yetinmeyip, alternatif görüşünün oluşturulması gerektiği belirtildi. 

Konunun tüm Muğla’yı ve Türkiye’yi ilgilendirdiği, gelecek kuşaklara nasıl bir doğa ve çevre mirası bırakacağımızı belirleyeceği için birlikte hareket etmenin çok önemli olduğuna vurgu yapıldı. Katılımcılar, bu tür planların oluşturulma sürecinden yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının uzak tutulmasının temel sorun olduğunu, sürecin başında verebilecekleri katkıların alınmayarak, benimsenmeyen  projelerin zaten uygulama şansının olmadığını belirttiler. Benzer hataların ilerde tekrarlanmaması; yerel halk ve kurumlarının projelerin oluşturulmasında aktif katılımının sağlanması için ortak mücadele etmeye karar verildi. 


Katılımcılar, kabul edilemez buldukları bu planın gerçekleşmesine ve bölgedeki her türlü ekolojik tahribata, yapılaşmaya, ranta  karşı birlikte mücadele etmek üzere Muğla Çevre Platformu’nu (MUÇEP) kurmaya karar verdiler. Platformun Muğla Bölgesindeki tüm yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, milletvekillerinin katılımı ile daha geniş bir platforma dönüştürülmesi için çalışmaların genişletilmesi ve bir sonraki toplantının 8 Ocak 2017 tarihinde Marmaris’te yapılması kararlaştırıldı.